Aktivity a organizace dne

ORGANIZACE DNE V MŠ

Tato organizace dne je rámcová, bereme ohled na potřeby dětí.

6:00- 9:20

 • Scházení dětí (do 8:00)
 • Ranní hry dle výběru dětí (nabídka koutků)
 • Individuální práce s dětmi i skupinou dětí
 • Hygiena, dopolední svačina
 • Řízené činnosti

9:20- 11:30

 • Příprava a pobyt venku (dle počasí)

11:30- 12:15

 • Hygiena, oběd

12:00- 14:00

 • Vyzvedávání dětí, které odcházejí domů po obědě
 • Odpočinek – četba pohádky, poslech relaxační hudby
 • Individuální práce s předškoláky a OŠD
 • Klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku
 • předškolní děti Eduka
 • práce s dětmi s OMJ

14:00-16,30

 • Postupné vstávání dětí
 • Svačina odpolední
 • Aktivity dle volby dětí (dle potřeby a zájmu dodělávání cílené didaktické činnosti)
 • Rozcházení dětí

Pitný režim je celodenní, děti mají k výběru čaj, šťávu a vodu.

Popis režimu dne

Provoz školy je od 6:00 do 16,30 hodin.

Rodiče nejsou oprávněni do budovy MŠ kohokoliv pouštět, pokud jsou již v šatně MŠ!

Pokud takto rodiče učiní, musí neprodleně informovat učitelku MŠ!

Prosíme rodiče, aby svoje děti vodili do MŠ nejpozději do 8:00 hodin!!!

Pozdější příchody velice narušují výchovně-vzdělávací činnost a Vaše dítě si nestačí popovídat ani pohrát s ostatními dětmi.

 

Doba jídla

 •  Přesnídávka dopolední 8:30-9:00 hodin
 •  Oběd 11:30 hodin do 12:00 hod. (dle jednotlivých tříd)
 •  Svačina odpolední 13,45 -14,15 hod. (dle jednotlivých tříd)

 

Provoz MŠ je od 6:00 hod., rodiče děti přivádějí do MŠ nejpozději do 8:00 hod., popřípadě oznámí učitelce pozdější příchod dítěte.

Po obědě si rodiče odvádějí děti domů zpravidla od 12:00 do 12:30 hod.! Provoz MŠ končí v 16,30 hod.

Rodiče jsou povinni opustit budovu MŠ včas, tj. do 16,30 hod.

 

POPIS REŽIMU DNE je rámcový, vždy se přizpůsobujeme dětem a jejich potřebám.

Závazná je jen doba mezi jídly, což činí vždy tři hodiny.

6:00-8:00

Čas převzetí zdravého dítěte od rodiče učitelkou. Předtím se dítě převleče a přezuje s rodiči v šatně, na požádání rodičů s učitelkou. UPŘEDNOSTŇUJEME PŘÍCHOD DO MŠ DO 8,00h hod. Jinak je narušena činnost a děti si dostatečně nepohrají. Po domluvě mohou děti přijít i později. Probíhá příprava komunitního kruhu pro ranní posezení a následnou pozdější činnost, individuální práce, individuální plán s předškoláky, s OŠD, didaktické hry, labyrinty, matematická představivost, čtení obrázků, cvičení smyslů, cvičení paměti, grafomotorika apod. Od 8:30 do 9,00 hod. hodin děti svačí.

8:15

Společný úklid hraček, cvičení pohybové hry a hry s říkankou, strečink, jóga, pilates, uvolňovací cviky, relaxační cvičení, cvičení s hudbou, cvičení na nářadí nebo s náčiním. (lavičky, kostky, trampolína, míčky, žíněnka, kroužky, lano apod.). Děti procvičují správné držení těla, cvičí cviky na prevenci plochých nohou, probíhá rozvoj jemné a hrubé motoriky, uvolňovací cviky rukou, cvičení drobných svalů ruky apod., vydýchání po cvičení, dechová hygiena, WC, osobní hygiena. V pondělí si děti samostatně chystají čistý ručník na svůj háček ke svojí značce. Poté jdou na svačinu. Každý stůl má jinou výšku a děti jsou zde rozmístěny podle své výšky, aby jim stůl i židle odpovídaly. Podle vzrůstu během roku jsou přesazovány. Jinak je zasedací pořádek pevně stanovený.

8:30 svačina

Na tácku musí mít každé dítě vše, co je v nabídce – stačí jen ochutnat pochutiny. Děti si po sobě nádobí a skleničky uklízejí samy – odkládají na pojízdný vozík, popř. do vydávacího okénka z kuchyně. Po jídle a úklidu všech věcí na místo, se jde každé dítě umýt.

8:50

Paní učitelka pracuje s dětmi individuálně, ve skupinách. Vše je upravováno tak, aby děti zažívaly jen kladné zážitky spojené s činností, kterou vykonávají a přinášela jim radost. Neúspěchům a zklamáním se snažíme předcházet. Práce, je také musí bavit a pokud si chtějí děti ještě hrát, vždy je vymezen jeden stoleček k tomu, aby se zde děti mohly realizovat i s konstrukčními, logickými hrami.

Učitelka bere v potaz individuální zvláštnosti a potřeby dětí a jejich přirozené nadání, které se snaží v co největší míře podporovat a rozvíjet. U nově příchozích učitelka provádí diagnostiku, co děti baví, co ne, snaží se pro ně najít tu nejvhodnější motivaci, u dalších dětí učitelka prohlubuje již získané dovednosti a vědomosti, koriguje a obohacuje schopnosti. Současně učitelka vede děti k samostatnosti, porozumění pokynům samostatné práci, hledat řešení, řešit problémy. Snažíme se, aby děti činnosti dokončovaly a aby práci přerušovaly jen na nezbytně nutnou dobu. Děti s krátkou dobou pozorností, pokračují  v době odpočinku individuálně, pokud nepotřebují delší dobu odpočívání, po odpočinku, kdy dělají činnosti pro ně motivačně stimulující. Učitelka je i nadále motivuje k dokončení činnosti. Děti hledají, objevují, zkouší, tvoří, pozorují, opakují, zapojují se. Děti jsou vedeny k tomu, aby svoji práci zhodnotily (sebehodnocení kladně, záporně). Hodnocení snahy musí být vždy pravdivé a odrážející realitu. Hledáme vždy klady pro další podporu dítěte.

9:20

Společný odchod na WC, hygiena, převlékání a přezouvání v šatně, a to podle počasí, zda se jde na procházku nebo zahrádku. Učitelka pomáhá malým dětem s oblékáním, ale také ten, kdo se zvládne obléci sám, pomáhá mladším. Děti se učí čekat na ty pomalejší v klidu na svém místě, učíme empatii ve skupině, učí se používat ochranné pomůcky, krémy proti slunci, helmy, reflexní vesty, pokrývky hlavy, pláštěnky, gumáky… Děti se učí přiměřeně a adekvátně oblékat podle počasí.

Děti vedeme k samostatnosti v oblékání dle věku a možností dítěte.

9:30-11:30

Pobyt venku je vždy podmíněn počasím. Měsíce, kdy není možné trávit čas venku na školní zahradě, děti chodí na procházky do okolí mateřské školy. Poznávají zákoutí Třebechovic pod Orebem. Pozorují změny přírody, počasí, zvířata, zahrady, výzdoby domů. Během procházek pedagog vede s jednotlivými dětmi individuální rozhovory. Hrajeme různé slovní hry. Učí se, jak se bezpečně pohybovat na chodníku a jak přecházet vozovku. Jak se bezpečně chovat na silnici, jak ji bezpečně přejít. Poznávají, kde, kdo bydlí, kde jsou důležité budovy pro chod města. Učí se slušnému chování, k úctě ke starším lidem, učí se být zdvořilý ke spoluobčanům. Když počasí dovolí, děti zůstávají na školní zahradě. Cvičí na průlezkách, kloužou se na skluzavce, houpají se na houpačkách. Hračky ze zahradní chatky si mezi sebou půjčují. Učí se tomu, že po hře se každá hračka vrátí na původní místo, aby si ji mohl půjčit někdo jiný. Na školní zahradě se činnosti odvíjejí od počasí. V letních měsících se děti otužují, v zimě jezdí na lopatách. Na pískovišti si děti staví mosty a tunely, hrady a zámky, Průlezky, houpačka, skluzavka dětem slouží k rozvoji motorických dovedností, ztrátě strachu z výšek, síly rukou, nohou, pružnosti. Každý rok probíhá kontrola bezpečného stavu herních prvků. Děti v MŠ Nepasice využívají dopravní hřiště a jezdí na trojkolkách, koloběžkách, srážedlech a kolech pro rozvoj koordinace a rovnováhy těla. Je nutností, aby každé dítě, které bude jezdit na hřišti, mělo vlastní helmu. Tyto činnosti všechny učitelka bedlivě pozoruje, aby zabezpečila co možná největší možné bezpečí dětem při hře.

Děti jsou s tím, co by mohlo být nebezpečné, seznámeni na začátku školního roku a neustále jej jim to opakováno, formou pravidel, aby se tyto skutečnosti zautomatizovaly. Po celou dobu je na zahradě zajištěn pitný režim, který je dětem neustál připomínán. Nádoba s čajem, šťávou a voda. Každý má k dispozici svůj hrneček. V měsících, kdy je pěkné počasí, pořádáme s dětmi poznávací výlety do okolí Třebechovic. Zlepšujeme tak kondici dětí, lásku k pohybu jako součást zdravého životního stylu. V reálném světe hledáme souvislosti enviromentální výchovy a spojení spoluzodpovědnosti každého člověka za stav přírody.

11:20

Návrat do mateřské školy se děti převlékají do oblečení, které je určeno do prostor MŠ. Není možné, aby bylo dítě ve stejném oblečení venku i ve třídě.  Učitelka kontroluje, zda děti nejsou promáčené, popřípadě je převleče do suchého a mokré usuší (nutná zásoba rezervního prádla ve skříňce). Společně odcházíme na WC a do umývárny vykonat hygienu před obědem. Děti průběžně přechází k přípravě na oběd. Každé dítě si samo nachystá, co k obědu potřebuje.

11:30

Oběd. Učitelka nalije dětem polévku. Pokud dítě něco vylije na zem, poprosí paní učitelku či uklízečku, aby zamezila úrazu a uklidila to. Pedagog dbá na správné stolování, aby děti jedly vše, popřípadě, aby alespoň ochutnaly. Nikdo nikoho do ničeho nenutí. Paní učitelka jim jde ve stolování a v chování u jídla příkladem.

Po obědě každé dítě svoje nádobí uklidí na vozíček nebo okénko do kuchyně. Umyjí se. Děti, které spí, si vezmou svoji židličku, odnesou si ji k lehátkům a zde se převléknou do pyžamek a jdou na lehátka. Nejstarší děti se nepřevlékají a odpočívají na matracích. Učitelka dohlíží na to, aby každé dítě před odpočinkem bylo na WC. Přikryje odkopané děti. Paní učitelka dětem čte pohádky, příběhy, bajky. Poslouchají kazety, desky, CD, aby se dětem lépe usínalo. Starší děti většinou nespí, pouze odpočívají. Odpočívající děti nesmí rušit děti, které spí, popřípadě při usínání, výchova k ohleduplnosti. Děti, které nespí, vstávají ve 13,00 hod. a mohou si prohlížet časopisy, knihy, leporela, popřípadě si mohou hrát s nějakou tišší hračkou, ale také mohou s paní učitelkou ve třídě individuálně pracovat, doplňovat pracovní listy, chystat svačiny, dokončovat započatou práci z rána apod.

 

13.45 – 14,15

Probouzení dětí, postupné vstávání, kdy nikoho násilím z lehátka netaháme. Dopřejeme každému tolik spánku, kolik potřebuje. Probouzí se postupně hlukem ve třídě. Děti odchází na WC, kde provedou hygienu. Děti si svléknou pyžama, ustelou lehátka, obléknou se na židlích. Židličky přenesou do třídy a zde si chystají svačinku na stoleček.

14:15-16,30

Hry podle volby dětí se zaměřením na to, abychom s dětmi procvičovaly to, co jim nešlo, popřípadě je motivovaly na další den. Zhodnotily společně celý den, co se jim líbilo, nelíbilo, ale také dokončují započaté a nedokončené činnosti z dopoledne i z předešlého dne. V jarních a letních dnech využíváme i odpoledne školní zahradu. Děti předáváme rodičům, zákonným zástupcům, osobám zodpovědným za výchovu, osobám pověřeným rodiči. Využíváme více volného času na konzultace s rodiči

 

 

Do třídy

 • pohodlné oblečení dle počasí – nejlépe tričko bez knoflíků (pro snadné oblékání, vyhrnování rukávů při mytí), tepláky nebo punčocháče
 • papuče s pevnou patou, v žádném případě nazouváky ani obuv značky crocs
 • pyžamo s našitými poutky

Na zahradu či na vycházku

 • teplákovou soupravu, kraťasy, starší boty, v zimě oteplovačky a bundu, kšiltovku, holínky, pláštěnku

Při volbě oblečení se řiďte aktuálním počasím a volte jej takové, u kterého vám nebude vadit ušpinění. Dávejte dětem oblečení, které si samy dokáží obléct (bez přezek, pásků a knoflíků).

Do skříňky v šatně dejte v igelitové tašce náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče apod.)

Fixem na textil vše označte – děti si oblečení často vůbec nepoznají a nevědí, které oblečení je na zahradu.

Na pití přineste plastový hrnek – podepsaný nesmývatelným fixem.