O nás

Mateřská škola, Třebechovice má kapacitu 217 dětí. Tyto děti jsou umístěny v budově Tyršova 1032 (64 dětí), v nové budově 1505  (100 dětí) a v budově MŠ Nepasice (51 dětí). Pro všechny budovy je společný Školní vzdělávací plán, který jsme nazvali:

Podej mi ruku a pojď poznávat svět.

Cílem našeho vedení dětí je seznámení s nejbližším okolím, s přírodou, se zvyky a tradicemi. Součástí ŠVP jsou projekty, kterých se naše mateřská škola účastní. Jsme zapojeni do projektu Šablony III, do ekologického projektu Zelená školka a Mrkvička, sbíráme nefunkční elektro, mobily, baterie, nepotřebné oleje, jsme zapojeni do projektu ” Nestůjte za vrátky, cvičte se zvířátky” (více: záložka projekty, dotace)

V rámci celé mateřské školy probíhá projekt Chování podle pana Špačka, kdy se děti pomocí pohádek seznamují se správným chováním ve společnosti.

Co dále nabízíme:

 • VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ DĚTÍ V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ
 • KAŽDÉ DÍTĚ JE PRO NÁS ROVNOCENNÝM PARTNEREM, KTERÉHO RESPEKTUJEME A PODPORUJEME V JEHO JEDINEČNÉM VÝVOJI
 • VŠESTRANNÉ ROZVÍJENÍ DĚTSKÉ OSOBNOSTI
 • OBDIVUJEME A VÁŽÍME SI DĚTSKÉ KREATIVITY
 • DĚTEM ZÁROVEŇ NASTAVUJEME HRANICE – JASNĚ, CITLIVĚ, SROZUMITELNĚ A TRPĚLIVĚ
 • ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A JEJICH RODINY
 • CTÍME DĚTSKOU VOLBU V JÍDLE, OBLÉKÁNÍ I AKTIVITÁCH
 • ROZVOJ PROSOCIÁLNÍHO SMÝŠLENÍ A CHOVÁNÍ, SPOLEČNĚ ZAŽÍVÁME A UPEVŇUJEME DŮLEŽITÉ MEZILIDSKÉ HODNOTY
 • VĚDOMĚ A CÍLENĚ POMÁHÁME DĚTEM V ROZVOJI SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE POMOCÍ MODELOVÝCH SITUACÍ, HER A PŘÍBĚHŮ
 • VEDEME DĚTI K POZNÁVÁNÍ SAMOSTATNOSTI VE VŠECH OBLASTECH ROZVOJE
 • ZÍSKÁVÁNÍ VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A NÁVYKŮ
 • ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVU V PRAXI
 • OBJEVUJEME SOUVISLOSTI V REÁLNÝCH SITUACÍCH
 • DOPŘÁVÁME DĚTEM  SVOBODU A SAMOSTATNOST A S NIMI PŘICHÁZEJÍCÍ ODPOVĚDNOST
 • NAŠÍ POVINNOSTÍ JE DĚTEM ZAJISTIT BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ
 • DBÁME NA INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY DÍTĚTE A JEHO RODINY
 • K DĚTEM PŘISTUPUJEME S OTEVŘENOSTÍ, UPŘÍMNOSTÍ A LÁSKOU
 • RODIČE JSOU U NÁS VÍTÁNI KDYKOLIV

Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem

Sídlo: Tyršova 1032, Třebechovice pod Orebem IČO:70988901

Zaměstnanci Mateřské školy, Třebechovice pod Orebem přijímají

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

Jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné. Etický kodex není obecně závazným právním dokumentem a předpisem, ale je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. Jeho význam spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích naše škola staví a o jaké spolupracovníky se chce opírat i do budoucna. Usilujeme o styl otevřený a respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Chceme jej vytvořit stabilní školou, poskytující kvalitní výuku a napomáhají rozvoji svých žáků v příjemném a bezpečném prostředí při respektování individuality každého člověka. Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší školy ctít a tím vytvářet základ pro budování a udržení důvěry veřejnosti, jsou kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Naší snahou je zajistit škole prosperitu a žákům co nejkvalitnější podmínky pro vzdělávání.

 • Nejvyšší hodnotou, kterou můžeme žákům mateřské školy poskytnout, je vysoká kvalita práce všech zaměstnanců mateřské školy.
 • Ctíme právo žáka na profesionální přístup k řešení jeho potřeb. Uplatňováním nových vyučovacích metod zlepšujeme kvalitu výchovně vzdělávacího procesu.
 • Stále se vzděláváme a jsme schopni své vzdělání prokázat, zároveň dbáme na pozitivní rozvoj své osobnosti.
 • Za samozřejmost profilu pedagoga považujeme morální bezúhonnost. Jsme si vědomi skutečnosti, že naše jednání je vzorem pro žáky.
 • Snažíme se rozvíjet intelektuální, tělesný, emocionální a společenský potenciál každého žáka s respektováním jeho osobnosti, životních zvyků, duchovních potřeb, intimity a lidské důstojnosti.
 • Respektujeme a podporujeme práva rodičů na informace a jsme připraveni je poskytovat odpovědně, pravdivě, srozumitelně a včas.
 • Respektujeme žáka jako partnera se všemi právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své jednání. Nikdy nezneužíváme svého postavení vůči žákům.
 • Zachováváme důvěrnost informací o žácích a zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se dověděli v souvislosti s výkonem svého povolání.
 • Ke všem jsme vstřícní, slušní, korektní, žádného z žáků neupřednostňujeme, přistupujeme ke všem se stejnou péčí, nečiníme mezi nimi rozdíly.
 • Před žáky nikdy neřešíme vnitřní záležitosti školy.
 • Máme zájem o okolní dění ve škole i mimo ni a osobně přispíváme k řešení jednotlivých problémů.
 • Uvědomujeme si společnou odpovědnost za životní prostředí a aktivně se podílíme na zlepšování životního prostředí na pracovišti i v celé obci.

ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI SPOLUPRACOVNÍKŮM A ŠKOLE

 • Společně zabezpečujeme korektní a spolupracující prostředí v celé škole.
 • Ctíme dobré mezilidské vztahy, vztahy mezi podřízenými a nadřízenými a vztahy v rámci celého týmu zaměstnanců školy. Ke všem se chováme přátelsky a vstřícně.
 • Týmová práce je základem naší činnosti. Vzájemnou spoluprací dosahujeme společného úspěchu, který je závislý na míře odpovědnosti a kvalitě práce každého z nás.
 • Jsme vůči škole loajální a dbáme na zlepšování jejího dobrého jména. Vyvarujeme se každého jednání, které by je mohlo poškodit. Respektujeme odsouhlasená rozhodnutí. Své výhrady k problémům vyjadřujeme pouze v interní diskusi. Dodržujeme mlčenlivost ve vztahu k dětem rodičům a mezi kolegyněmi. Zásadně nevynášíme informace o dění uvnitř mateřské školy ani informace, týkající se dětí a zaměstnanců.

ZÁVAZEK MANAGEMENTU ŠKOLY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

 • Vytváříme poslání a vizi školy a jdeme příkladem ve formování její kultury. Zaměstnance vedeme k odpovědnosti za odvedenou práci a výkon.
 • Jsme osobně zainteresováni na procesu zajišťování kvalitního systému řízení a na jeho neustálém zlepšování. Dbáme na soustavné zlepšování komunikace uvnitř pracovního kolektivu.
 • O rozhodnutích a jejich případných změnách informujeme všechny zaměstnance včas.
 • Aplikujeme rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na kvalifikaci, věk a pohlaví.
 • Sledujeme znalosti a schopnosti zaměstnanců a jejich potenciál vytváříme předpoklady pro jejich rozvoj. Zaměstnancům, umožňujeme odborný a kariérní růst s návazností na jejich spravedlivé odměňování.
 • Rozvíjíme dialog mezi zaměstnanci a vedení školy. Případné spory a nedorozumění vzniklé mezi zaměstnancem a veřejností posuzujeme nestranně a ctíme zásadu presumpce neviny.
 • Respektujeme názory zaměstnanců, jejich osobnost, životní zvyky, duchovní potřeby, intimitu a lidskou důstojnost. Pečujeme o jejich potřeby a pomáháme jim dosahovat jejich osobních cílů

Vize mateřské školy

Naší vizí je pohodová, bezpečná a fungující mateřská škola, do níž všichni přicházejí s dobrým pocitem a vědomím, že jsou společnými tvůrci smysluplné a perspektivní práce s úzkými vazbami na rodiče. Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, ve kterém budou prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Budou zde respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita. Budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními. Vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily. Naším cílem je stát se učící se školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitě a zdraví přitažlivá jak pro své děti a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance. Důraz při tom klademe na proces učení se. Děti, aby si co nejlépe rozvíjely formou učení hrou své kompetence a byly připravené se i dále vzdělávat a těšily se na to. Přitom se však učili i pedagogové a zaměstnanci školy a to nejen prostřednictvím promyšleného systému vzdělávání a sebevzdělávání, ale i kontinuálním zlepšováním své činnosti na základě vzájemného sdílení nápadů a zkušeností a na základě stále probíhající společné evaluace všech procesů a výsledků naší práce.

Stejně jako v životě je čas na povinnosti a čas na zábavu, tak i v tomto duchu bude naše škola plnit tuto funkci.

Naplnění této vize předpokládá plnou podporu a součinnost všech zainteresovaných činitelů – dětí, pedagogického sboru, provozních zaměstnanců školy, rodičů, zřizovatele, partnerů školy a vytvoření atmosféry jejich vzájemné důvěry a pocitu sounáležitosti. V takovém klimatu jsou totiž vytvořeny přirozené podmínky pro další nápady, návrhy a nové vize, které školu směrují ke stále vyšší kvalitě.

Poslání mateřské školy

Naše mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Respektuje také Úmluvu o právech dítěte, s ohledem na své specifické postavení. Pedagogické pracovnice pečují o děti a chrání je před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje tak zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte a jeho spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností. Snaží se vést dítě ke zdravému životnímu stylu. Přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte. Učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii. Budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte. Vést děti k tomu, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor. Připravovat dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení.

Hlavní strategie školy

 • Vytvářet klima školy s klidným a příjemným prostředím, ve kterém se děti cítí šťastně a spokojeně.
 • V návaznosti na výchovu dětí v rodině zajistit všestrannou péči o děti předškolního věku.
 • Rozvíjet osobnost dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů.
 • Vést děti ke všem daným klíčovým kompetencím.
 • Zlepšit propagaci práce mateřské školy a zvýšit její konkurenceschopnost.
 • Úzce spolupracovat s rodiči dětí z MŠ

 

koncepce Třebechovice.docx konečná